|

Card Image

Kişisel Veri Nedir?

Kimliği belirli veya belirlenebilir, gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Her türlü bilgi deyimi ile aslında sadece bireyin kesin teşhisini sağlayan ad, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri gibi bilgiler değil; aynı zamanda bireyin belirlenebilir kılınmasını sağlayan fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve buna benzer özelliklere ilişkin bilgiler de kastedilmektedir.

Kanunda, kişisel veriler sınırlı sayma yoluyla belirlenmediğinden, her somut olayın özelliğine göre kişisel verinin kapsamının genişletilmesi de mümkündür.

Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir?

Özel nitelikli kişisel veriler, başkaları tarafından öğrenildiği takdirde ilgili kişinin mağdur olabilmesine veya ayrımcılığa maruz kalabilmesine neden olabilecek nitelikteki verilerdir. Kanunda, hangi kişisel verilerin özel nitelikli kişisel veri olduğu tek tek belirtilmiş olup, bu sayılanlar dışındakiler özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilemez. Bu bakımdan, özel nitelikli kişisel verilerin sınırlı olarak sayıldığı kabul edilir.

Açık Rıza Nedir?

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

 • Bir verinin işleme amacı için herhangi bir kanuni dayanak bulunmuyorsa açık rıza almak zorunludur.

 • Veri işleme faaliyetinin, açık rıza dışında bir dayanakla yürütülmesi mümkün iken açık rızaya dayandırılması, aldatıcı ve hakkın kötüye kullanımı niteliğinde olacağından hukuka ve dürüstlük kurallarına aykırı işlem yapılması anlamına gelecektir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Ne Demektir?

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Örneğin, kişisel verilerin sadece bir hard diskte, CD’de, sunucuda depolanması, anılan verilerle başkaca hiçbir işlem yapılmasa da bir veri işleme faaliyetidir.

Dolayısıyla veri işleme kapsamına giren eylemler sınırlı sayıda olmayıp, kişisel verilerin ilk defa elde edilmesinden başlayarak veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm işlem türlerini ifade etmektedir.

Veri İşleme Koşulları

 • Açık Rıza

 • Kanunlarda öngörülme

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle açık rızanın alınamayacağı haller

 • Sözleşmenin ifası

 • Hukuki yükümlülük

 • Hakkın Tesisi, korunması ve kullanılması

 • Meşru Menfaat

Alenileştirme

Aydınlatma Yükümlülüğü

Kişisel verilerin elde edilme sırasında veya öncesinde veri sorumlusu ilgili kişiye aşağıda belirtilen konularda bilgi vermek zorundadır.

 • Veri Sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

 • Kişisel Verilerin işlenme amacı,

 • Kişisel verilerin yurtiçi ve / veya yurtdışı aktarımı,

 • Kişisel verinin toplanma yöntemi ve Hukuki dayanağı,

 • İlgili kişinin KVKK md. 11’de sayılan diğer hakları.