|

Card Image

Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin (kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi) parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişileri kapsamakta olup, bu doğrultuda, özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşları bakımından bir ayrım yapılmamış olup, öngörülen usul ve esasların tüm kurum ve kuruluşlar açısından uygulanması benimsenmiştir. VERBİS kayıt yükümlülüğü 50’den fazla çalışanı olan ya da yıllık 25 Milyon TL mali bilançoya sahip firmalara ve tüm kamu kurum, kuruluşu ve kamu kurumu niteliğinde meslek örgütlerine zorunludur. VERBİS kayıt yükümlülüğü olmayan firmalar, Kanun’dan muaf değildir. Kişisel Veri Yönetim Sistemi içerisinde yer alan idari tedbirlerden bir tanesi olan VERBİS kaydı haricinde tüm teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdürler. VERBİS kaydından doğan cezai yükümlülük dışında kalan, diğer cezai yaptırımlar bu kapsama giren firmalara uygulanabilir.